Isi Perjanjian Rante Bulahang Suku Mandar


Perjanjian Rante Bulahang terjadi pada sekitar abad XVII masehi yang melibatkan dua kerajaan, yaitu ; Kerajaan Balanipa dan kerajaan Rante Bulahang. Tempat dilaksanaknnya perjanjian ini adalah di wilayah Rante Bulahang tepatnya di Lembang Matangnga.

Perjanjian ini terjadi ketika raja Balanipa pergi ke Rante Bulahang mencari pelarian perang orang-orang Passokkorang yang banyak meminta perlindungan di daerah matangnga wilayah Rante Bulahang.

Dengan pertimbangan kemanusiaan, tujuh kerajaan dalam persekutuan Pitu Ulunna salu yang diwakili oleh kerajaan Rante Bulahang meminta pada kerajaan Balanipa agar orang-orang Passokkorang tersebut tetap dibiarkan hidup dan tinggal di Rante Bulahang dalam status terbatas.

Raja Balanipa memenuhi permintaan tersebut dan orang-orang Passokkorang dianggap sebagai rakyat pemberian kerajaan Balanipa kepada kerajaan Rante Bulahang secara khusus dan kepada persekutuan Pitu Ulunna salu secara umum.

Walaupun dalam perjanjian ini kerajaan Balanipa tidak mewakili kerajaan-kerajaan di Pitu Baqbana Binanga secara resmi, tapi dengan sendirinya Perjanjian Rante Bulahang dikenal sebagai perjanjian pertama yang terjadi antara Pitu Ulunna salu dengan Pitu Baqbana Binanga.

Perjanjian Rante Bulahang Suku


Secara lengkap, prosesi Perjanjian Rante Bulahang adalah sebagai berikut ; 

Fashlun. Pannassai iyamo diq-e pura loa di Rante Bulawane, dilalanna lembang di Matangnga, nasituruq-i litaq di Balanipa.

Naua Balanipa ;”E, Rante Bulawang, madzondong duambongi anna tassi peppondoang tassi bokorang tapada sule di tondoqtaq. Mesa tappa kira-kira mesa tappa welai, iq-o tatti aluppe, iyau tammalilu. Anna iya topa muaq diang tosisala timu, tosisala bikkung, tosisala paeq, tosisala batta uwase di Ulunna Salu, di parittiqna uwai lambiq di sambanambena litaq di Balanipa. Disaliwanna topa naminna-minna toa dilalanna litaq di Passemandarang, daiq situndang matadzang, daiq siroyong masandeq. Sipatuppuiq di adaq sipaleteiq di rapang. Padza melleteiq di petawung tapalandang, padza mannunnung di sasiq tapagittiq, sipurrus pekkali susuang, sipamalambuang tangalalang. Latta uwakeq natedzoang, rappaq batu-batu taindaq-i, angga sorena diapiang annaq tapajai. Apaq maliluiq sipakaingaq, maraqba sipatokkong, labeang sipatoppaq, ingganna Ulunna salu, Diparittiqna uwai, sallengoang sambeluang”.

Nauamo litaq di Rante Bulawang ;”Rannunna rannuq-u makkerannu laeng duapaq diolona litaq di Balanipa upaoroang todzioloq nau pappasanang dianaq dimundi, upoaattang di langiq kadanna sappura loau litaq di Balanipa nau appalakang, upatumballeang paleq lima di dewata diwao dewata dilalang banua, dewata di saliwanna tondoq, nana peq-irrangngi tala bingai, tala butai diolona litaq di Balanipa. Taq-utambai anna sule, taq-u patorro anna torro. Tala upangande tala upengeruq-i dilalanna lembang di Matangnga loana litaq di Balanipa. Apaq iya sia Rante Bulawang, pendua pettallung siari narannuang Pitu Ulunna Salu, Parittiqna Uhai, Nauanna tomi litaq di mamasa Parrondong Bulawani, Sundaqdaq Manaqna. Upaumbanani balimbing, uparumbeiyang roppong uwe Balanipa. Madzondong duambongi anna reqde leqdeq leqboq mendaummo sasi, naitumbammi parondong bulawang sundaqdaq maniqna litaq di Balanipa. Iya topa muaq muluangandaq panggaraga lendaq, musoeangandaq pambusoq tojaba mettama di Matangnga, namu tombommi balimbing, namu sappiqmi roppo uwemu Balanipa. Tau di lembang Matangnga tau muane tau di Ulunna Salu, diparittiq uwai tau di Rante Bulawang. Paboro titanduqmi paborongang bulalaqmi namattendemmo kutang nisora-sora. Dokeq dibandangani Balanipa. Nadzi lesseqmo batu kurangang di Ulunna Salu di Baqbana Madatte nadzi lalimmo kayu di Lego nadzi pallalangi bukunna nene, muaq namu pelei dipura kadanna Balanipa, lambiq di Pitu baqbana Binanga”.

Terjemahan ;

Fasal. Inilah yang menjelaskan perjanjian Rante Bulahang di daerah Matangnga dengan Balanipa.

Berkata Balanipa ;”Hai Rante Bulahang ! Besok lusa kita semua sudah kembali ke wilayah masing-masing, satu tidak iri satu tidak memandang rendah, engkau tidak lupa dan aku tidak ingkar. Jika ada yang berselisih kata berbeda sikap, di Pitu Ulunna Salu, di Tiparittiqna Uhai sampai pada daerah tetangga Balanipa atau diluarnya dimana saja di wilayah Mandar, jangan kita saling mengingatkan dengan benda tajam, jangan pula dengan benda runcing. Kita semua tunduk pada hukum, saling berjalan pada aturan. Kita saling melangkah di atas pematang yang kita rentang, saling menuntun tali pelurus yang kita bentang, saling kunjung mengunjungi, saling melapangkan jalan. Sama-sama putus akar ditendang, pecah batu kita injak, sampai kita semua tiba berlabuh pada kebaikan baru kita berhenti. Kita khilaf saling mengingatkan, kita jatuh saling mengangkat, berkata saling mempercayai seluruh Pitu Ulunna Salu, Tiparittiqna Uhai, seluruh wilayah Lenggoq seleruh daerah Beluang”.

Berkata Rante Bulahang ;”Dengan segala senang hati saya menyambut ucapan Balanipa. Saya hadirkan orang-orang tua, akan kuamanahkan pada anak cucu, kupersaksikan ke langit semua ucapan Balanipa. Saya mohonkan dengan menadahkan tangan kepada dewata di atas dewata di bawah, dewata di dalam dewata di luar. Dia pasti mendengar karena dia tidak tuli, dia pasti melihat karena dia tidak buta. Saya akan tempatkan juga Mamasa sebagai pendamping terbaik, patriot setia bagi Balanipa. Besok lusa air laut meluap karena pasang, akan bergeraklah pendamping terbaik. Dan juga jika engkau memberikan janji serta jerat jawa masuk di wilayah Matangnga, berarti engkau lubangi belimbing (dinding dari akar kayu), musnah pula hutan rotan Balanipa. Rakyat di daerah Matangnga, di Pitu Ulunna Salu, di Tiparittiqna Uwai, adalah manusia perkasa, manusia pemberani di Rante Bulahang. Akan berantakanlah semua janji, musnahlah kesepakatan, yang tersisa ditangan hanyalah kutang bercorak, tibalah pada gagang tombak Balanipa. Akan ditebarlah batu karang sampai ke Pitu Ulunna Salu, di muara Madatte, akan diangkut kayu lego untuk mengangkut tulang belulang nenek moyang, jika Balanipa mengingkari janji sampai pada Pitu baqbana Binanga”.

****

Daftar Kepustakaan


Abdul Muttalib ; Kamus Bahasa Mandar – Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI, Jakarta 1977.

Ibrahim, MS ; Himpunan Catatan Sejarah Pitu Ulunna Salu – Hasil Seminar Sejarah Mandar X, Tinambung Polmas 1977.

H. Saharuddin ; Mengenal Pitu Baqbana Binanga Mandar Dalam Lintas Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan – CV Mallomo Karya Ujung Pandang 1985.

Ahmad Sahur ; Nilai-Nilai Budaya dalam Sastra Mandar – Fakultas Sastra Unhas Ujung Pandang 1975.

Drs. Suradi Yasil dkk ; Kalindaqdaq dan Beberapa temanya – Balai Penelitian Bahasa, Ujung Pandang 1982

Drs. Suradi Yasil dkk ; Inventarisasi Transliterasi Penerjemahan Lontar Mandar – Proyek IDKD Sulsel 1985.

A.M.Mandra ; Caeyana Mandar – Yayasan Saq-Adawang Sendana 1987

A.M.Mandra ; Buraq Sendana (kumpulan Puisi Mandar) – Yayasan Saq-Adawang Sendana 1985.

A.M.Mandra ; Beberapa Kajian Tentang Budaya Mandar Plus jilid I,II dan III – Yayasan Saq-Adawang, 2000.

Abd.Razak, DP ; Sejarah Bone – Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang 1989.

Sumber Data

 1. Sumber tertulis ;
 2. Lontar Balanipa Mandar
 3. Lontar Sendana Mandar
 4. Lontar Pattappingang Mandar
 5. Lembar Perjanjian kuno
 6. Naskah-naskah Seminar Budaya Mandar

Sumber Wawancara

 1. H. Abdul Malik Pattana Iyendeng – Sesepuh, Sejarawan dan Budayawan Mandar
 2. Abd. Azis Puaqna Itima – Sejarawan, Budayawan Mandar
 3. Puaq Tanniagi – Sejarawan Budayawan Mandar
 4. Paloloang Puanna Isinung – Budayawan Mandar
 5. Puaq Rama Kanne Cabang – Budayawan Mandar
 6. Daeng Matona – Hadat Pamoseang
 7. Jabirung – Soqbeqna Indona Ralleanaq

Editor

 1. Adi Ahsan, S.S.M.Si.
 2. Opy. MR.
Lebih baru Lebih lama